Blogg

Sida 2

Veta mer om aktieägaravtal

10 jul 2019

I ett aktieägaravtal kan man, till skillnad från en bolagsordning, avtala väldigt fritt om det som man anser ska regleras rörande verksamheten och ägarstrukturen. Många rekommenderar att man skaffar det när man är två personer som startar ett AB och som ska dela helt och hållet på ägandet i bolaget. Risken finns annars att oenigheter mellan de två som driver verksamheten kan göra det omöjligt för företaget att drivas vidare.

Vad bestämmer man om i ett aktieägaravtal?

Exakt vad ett aktieägaravtal innehåller varierar. Exempel på vanliga saker som kan finnas med är som följer:

 • Utlösen vid dödsfall
 • Rösträtt
 • Konkurrensförbud
 • Konkurs
 • Sammanträda inför stämma
 • Finansiering vid utlösen
 • Tvist
 • Enskild egendom
 • Rätt att vara styrelseledamot

Som nämnt ovan, finns det dock en mängd andra saker som kan avtals. Till exempel kan man komma överens om vad som ska hända ifall en utomstående aktör vill lägga bud på en stor del, eller samtliga, av företagets aktier.

Det är inte ovanligt att avtala om så kallad drag-along, det vill säga att en majoritetsägare som vill sälja sina aktier kan tvinga andra att göra det, till samma villkor.

Inte offentligt

En bolagsordning blir en offentlig handling som ska skickas in till Bolagsverket för registrering. Styrelsen ska sedan arbeta efter den. Riktigt samma sak är det inte med aktieägaravtal. De är inte offentliga och ska inte heller registreras hos någon myndighet eller liknande. Här finns stort utrymme att avtala om det som gäller mellan olika aktieägare, vilket det alltså inte finns samma möjligheter till om man väljer en bolagsordning.

Reglerar arbetet i mer eller mindre grad

Ett aktieavtal reglerar arbetet. Att avtala om vilka som är delägare, vad deras ansvar är, och vem som ska göra vad (och när) kan vara mycketviktigt att ha för framtiden. Även att delägarnas befogenheter avtalas om, kan påverka det dagliga arbetet i stor utsträckning. Har någon rätt att göra ett inköp utan att fråga de andra? Eller får det bara vara mindre inköp i sådana fall?

Även andra delar av arbetet, som är av större natur, kan man ha med i ett aktieägaravtal. Det kan till exempel handla om beslutsfrågor som rör försäljning och marknadsföring, men också villkor som är relaterade till exempelvis nyemissioner.

Vägledande vid oförutsedda händelser

Vad händer om någon av delägarna blir sjuka, eller av annan anledning inte kan vara delaktig mer i verksamheten? Genom ett aktieägaravtal kan ni vara förberedda för om så skulle ske. Vidare kan ni avtala om vad som händer om någon vill hoppa av. Det är inte ovanligt att man skriver in att den som hoppar av inte får konkurrera med företaget, till exempel genom att starta ett nytt bolag i samma bransch.

Likväl bör det stå med om vad som händer ifall någon bryter mot avtalet. Som nämnt lite högre upp i den här texten kan det vara till stor hjälp att skriva ned vad som händer om det blir en tvist mellan delägarna. Genom att det står hur ni löser tvisten – så kan den lösas på bästa möjliga vis – på ett sätt som alla har enats om. Läs mer om aktieägaravtal här: https://aktieägaravtal.net

Se till att säkra dina investeringar

25 jun 2019

Är du i den lyckliga sitsen att du har pengar över och behöver se till att de inte bara går åt till konsumtion, utan att de förräntar sig och växer? Att sätta dem på bankkontot är verkligen inget alternativ. Där händer absolut ingenting. Vill du ha en bra ränta är det private banking som du bör vända dig till. Varför det är så, ska vi ta upp här.

Vad är Private Banking?

Private Banking är ett samlingsnamn för investeringar som du får råd av, och får på så sätt en "egen" bankman som håller ett öga på aktiemarknaden åt dig. Denne någon ska se till så att dina pengar förräntar sig – om denne någon är en duktig finansiell rådgivare, vill säga. Här finns tyvärr en del märkliga typer som vill utge sig för att vara duktiga. Finansinspektionen är den myndighet som ser till att inte marknaden blir värsta Vilda Västern utan hålls fri från allehanda skojare. Du bör förstås syna den som vill bli din privata och finansiella rådgivare. Framför allt för du se på den personens historia och ta reda på vad denna rådgivare har lyckats med tidigare. Ofta marknadsför de sig med att visa på olika tabeller och diagram på vilka deras produkter som har lyckats bra. Här gäller det att använda sig av det sunda förnuftet – och trots allt räkna med att det alltid innebär en viss risk när man ger någon annan möjligheten att placera ditt kapital. Bäst är ju om du själv ser till att sätta dig in i hur det hela fungerar.

Varför aktier ger bäst ränta

Att spara pengarna på banken ger absolut ingenting. Även att placera kapitalet i fonder ger en mycket låg tillväxt. Den bästa tillväxten har aktier – sett över tid. Att placera kapital i aktier som du tänker dig använda under de närmaste åren, lönar sig absolut inte. Ska du placera kapitalet i aktier bör du låta dem få chansen att växa under flera år. Det är då du kan se tillväxten i aktierna, och det är absolut det bästa sättet att få dem att växa. Här gäller det att ha is i magen och låta kapitalet ligga kvar i de aktier som du, eller din finansiella rådgivare anser är bra. Här finns flera olika företag som har över tid haft en otrolig framgång och tillväxt. Vi har de stora och trygga företagen som verkar inom svensk skog- och pappersindustri, kläd- och möbelindustri. Här är aktierna billiga och utdelningen medelstor. Här finns även de dyrare uppstickarna inom svensk företagsamhet som har bättre utdelning men höga risker, såsom Spotify och datorspelstillverkare. Allra bäst är den amerikanska aktiemarknaden. Allt detta och lite till lär du få veta om du frågar en finansiell rådgivare och får veta mer.

När företaget riskerar konkurs

19 jun 2019

När ekonomin på företaget varit på väg utför under lång tid behöver man vidta åtgärder för att rädda det. Det gäller att inte låta det gå för lång tid. Det är klokt att se över kostnader och kapa dessa. Det kan vara att säga upp personal eller sälja av lagret. 

För att ett företag ska kunnas försättas i konkurs finns det krav på att man har hamnat på obestånd. Det inenbär att tillgångarna inte är tillräckliga för att betala alla skulder som finns på företaget. Och detta ska ha pågått under en längre tid. Detta styrs av reglerna som finns i konkurslagen.

Men det första man bör göra är att anlita juridisk hjälp för att få hjälp med affärsjuridik och konkurser.

Vad gör man när läget är akut?

När juridiska personer, det vill säga aktiebolag, har ett ekonomiskt obestånd är det företaget som är ansvarigt och inte personerna som äger och driver det. Dock finns det undantag när det kan bevisas att företrädare genom grov oaktsamhet med ekonomin som edan lett till konkurs. Då kan man bli personligen ansvarig. Men när det gäller enskild firma eller handelbolag är det alltid ägarna som är personligen ansvariga för ekonomin.

När det inte finns någon lösning i sikte efter lång tids ekonomisk misär är det enda rätta att upplösa företaget för att inte gå i konkurs. Ta kontakt med en affärsjurist och få all nödvändig hjälp. 

Vid konkurs

När ett företag försätts i konkurs är det automatiskt upplöst. Med andra ord går det inte att starta upp ny verksamhet i samma namn efteråt. När alla skulder är återbetalade är konkursen avslutad och vinner laga kraft när tingsrätten har beslutat om avskrivning av företaget.

Hur går det processen till?

När en domstol har beslutat om konkurs omhändertas alla tillgångar i ett så kallt konkursbo. Gäldenären har i och med detta förlorat rätten att förfoga över sin egendom. Efter konkursbeslutet utses en konkursförvaltare, oftast en advokat med kunskaper inom konkursförvaltning. Denne bestämmer vad som ska hända med tillgångarna i konkursboet. 

Processen inleds alltid med en så kallad konkursbouppteckning för att sammanställa vad som ingår i konkursboet. Gäldenären måste alltid skriva på en bouppteckningsed.

Det man alltid strävar efter i en konkurs är att alla borgenärer ska få sina pengar och det är upp till konkursförvaltarens uppgift att vidta rätt åtgärder för att avveckla konkursboet. Det vanligaste är att all egendomen som finns i konkursboet säljs och alla fordringar drivs in snarast möjligt.

Mycket viktigt med reklam

14 jun 2019

För företagen innebär det oftast att man är villig att förändras. Ska företagen stå sig i konkurrensen, gäller det att man är förändringsbenägen. Tänker man sig ett företag som en levande organisation, då bör företaget kunna ändra på sig. Även vi människor förändras och vår omvärld förändras och innovationerna är nya. Men vissa saker kommer säkert att bestå. Människans struktur och konstruktion förändras ju inte, inte heller vår planet – mer än planetens klimat, men i stort förändras varken människan eller jorden. Däremot förändras vårt resande, som sker blixtsnabbt över hela jorden. Vi kommunicerar ännu snabbare med hjälp av våra datorer och internet.

Kommunikationssätten har förändrats

Digitaliseringen har förändrat vårt sätt att kommunicera med varandra. Vi är inte längre beroende av brev för att kunna skriva till varandra. samtalen kan ännu inte ersätta massutskick som man vill kunna sända ut till sina kunder, som företag, vill säga. Att göra reklam är att kommunicera med sin omvärld och sina kunder. Av de anledningarna kommer företagen behöva effektiv och framgångsrik kommunikation med omvärlden. Mycket av den har blivit alltmer digital.

Ända sedan tidningarnas begynnelse har företagen marknadsfört sig via tidningarna, men med digitaliseringen av tidningarna har reklamen som företagen har kunna föra ut via dem, har reklamen blivit lika digital som tidningarna i sig. Dock försvinner inte riktigt behovet av att marknadsföra sig via tryckta papperssaker som reklambroschyrer, förpackningar, skyltar och stora annonser på bussar, tunnelbana och tåg.

Färre tryckerier – men fler i framtiden?

Inte helt oväntat har tryckerierna blivit färre, men har inte helt försvunnit på något sätt, tvärtom. Vem vet, i framtiden kommer vi förmodligen att behöva fler tryckerier, då vi kommer att vilja använda papper och kartonger som ska ersätta plasten som vi ska sluta använda. Ju mindre plast som tillverkas desto bättre för miljön och det som är bättre för miljön är bättre även för oss människor. 

Ett tryckeri som har överlevt och förändrats med digitaliseringen, liksom andra tryckerier också, är tryckeriet Åtta.45Tryckeri med hemsida https://www.atta45.se, som har sin produktion i Järfälla, i norra Stockholm och finns i 5 städer och har 200 medarbetare i de olika städerna i Sverige. I framtiden kanske vi kommer att behöva fler tryckerier som kan trycka texter och bilder på papper, på kartonger och förpackningar.

Mer papper och kartonger i framtiden

Vi kommer förmodligen att se många fördelar när vi slutar använda plast, och i dag håller plasten på att utrota våra djur. Ska vi rädda planeten är det papper och kartonger som vi kommer att behöva alltmer. De företag som inser detta och som ställer om sin kommunikation kommer förmodligen att ha fördelar och ligga före sina konkurrenter.

Det gäller att synas

11 jun 2019

För att få ett framgångsrikt företag måste man synas och sticka ut ur mängden. Det spelar ingen roll hur bra företagets produkt är om ingen ser den. Syns man inte så finns man inte.

Hur gör man då det? Det finns många sätt att visa upp företaget och dess produkter. Det kan vara genom reklam på internet, på stan, reklamblad, klistermärken, loggor på fordon och kläder, visitkort med mera. Man kan aldrig synas för mycket.

Internet

Idag har alla företag en hemsida på internet för att berätta om verksamheten. Men det är samma där, det gäller att bli hittad på internet. Det går att köpa annonser på Google för att synas i sökresultaten för att attrahera kunder som söker på dina tjänster. När man har en hemsida måste den vara enkel för användaren. Det ska vara lätt att hitta information om vad företaget säljer och hur man kommer i kontakt med er.

Reklam till kunder

Men det är lika viktigt att man syns ute i verkligheten, alltså där alla potensiella kunder vistas. Det kan vara på företaget kontor eller fabrik. Ett effektivt sätt är att stripa upp företagets bilar och lastbilar med företagets namn och logotype. Det gör att människor överallt ser ditt företag och känner igen det när det är dags att köpa något av det du säljer. 

Personalen

Något många glömmer när det gäller reklam och att synas är den egna personalen. Det är mycket effektivt att använda personalen som levande reklampelare. Det går till exempel att dela ut reklamstickers att ha på sina privata bilar. Men även personalens kläder kan man förse med reklam. Det ger reklam när man är ute på arbeten men även till och från arbetet. Om man satsar lite extra på snygga kläder som personalen till och med kan tänka sig att bära utanför arbetstid kan man få mycket bra reklam. Det kan vara en ren investering för framtiden.

Möten med kunder

Möten med kunder är det optimala tillfället att göra reklam. Då gäller det att ha snygga och informativa broschyrer att dela ut. Det är oerhört viktigt att dela ut snygga visitkort för att kunderna enkelt ska kunna kontakta dig. Det är även här viktigt att sticka ut ur mängden.

Sök efter olika exempel på internet. Det finns en mängd olika utseenden, färger och material för att bli extra ihågkommen. 

Teckna abonnemang för kontorsstädning

4 jun 2019

Vikten av en ren och hälsosam arbetsmiljö för dina anställda kan inte nog understrykas. Som chef är du ansvarig för att de som jobbar för dig har goda arbetsförhållanden, och det gäller både hur många arbetsuppgifter de har som hur deras arbetsmiljö ser ut i fråga om luftkvalitet, ergonomi, samt förstås hur välstädat det är på arbetsplatsen.

För att tillse att arbetsmiljön på kontoret håller en god standard tar de flesta företag i Stockholm hjälp med städningen. Kontorsstädning flera gånger i veckan är vanligt och det gör också att de flesta stockholmare jobbar på rena kontor, utan risk att drabbas av allergier eller andra sjukdomar.

Många tar hjälp med städning i Stockholm

Det är inte bara kontorsstädning vi Stockholmare tar hjälp med. De senaste åren har det blivit allt vanligare att familjer tar hjälp med regelbunden hemstädning. Det har blivit svårare att hinna med allt som ska hinnas med i vardagen, och tyvärr tvingas många prioritera bort hemstädningen. Genom att anlita en städfirma får man hjälp med att hålla fint hemma.

Andra typer av populära städtjänster i Stockholm är till exempel flyttstädning och storstädning till våren och till jul.

Lägg inte städningen på dina anställda

Att göra som vissa chefer, och tvinga de anställda att städa kontoret, är visserligen tillåtet, men anses egentligen inte okej. Dina anställda är på jobbet för att göra det du anställde de för, och antagligen ingick städning inte i arbetsbeskrivningen. Att låta de anställda städa själva leder till att det blir dåligt städat, samt att de som jobbar för dig tappar respekten för dig som chef och säker sig till någon annan arbetsplats. Att du som chef vill försöka spara pengar är inte en anledning att låta dina anställda slita extra med att skura toaletter och putsa fönster.

Gör kontoret attraktivt

Ett välstädat kontor gör ditt företag attraktivt. Arbetssökande som kommer på intervju känner att de tär en plats där man tar hand om sina anställda, och kunder som kommer på besök får ett professionellt och trivsamt bemötande, och en bra början på kontakten. För dina anställda blir det en stolthet att kunna bjuda in till ett välstädat kontor, och ur hälsosynpunkt är det naturligtvis utmärkt, vilket leder till minskad sjukfrånvaro.

Hitta städning i Stockholm

Som chef har du alltså allt att vinna på att ta hjälp med städningen av kontoret i Stockholm. Här finns många städfirmor, och vilken du ska välja kan vara svårt att veta. Kontakta många städfirmor, bjud in dem för att titta på lokalerna och ta in offerter. Välj inte bara den billigaste utan väg också in bemötande, samt hur flexibla de kan vara gällande tider och så vidare. Välj också bort oseriösa aktörer som är otrevliga eller vill ha betalt i förskott.

Här kan du läsa mer om kontorsstädning och andra städtjänster.

Fördelar med fogfria golv för företaget

4 jun 2019

Fogfria golv består av en belägmassagolv, fogfria golvgning som är gjord av härdplast. Dess egenskaper kan variera i hög utsträckning, beroende på vilka komponenter man använder, och hur mycket av respektive komponent som används. De kan till exempel anpassas för att klara av höga temperaturer, minska dammbildning, stå emot aggressiva kemikalier eller vara elavledande. Den stora flexibiliteten är också en av fördelarna med fogfria golv.

Att hitta specialister på fogfria golv är enklast i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, med flest aktörer baserade i Stockholm. Räknar man även in till exempel Norrtälje och Södertälje, som ju är en del av Stockholms län, så finns det en rad olika golvspecialister man kan gå till. Med det sagt, så går det att hitta aktörer även i landets mindre städer – man har bara inte ett lika stort urval att botanisera inom.

Det som utmärker fogfria golv är att de appliceras som en flytande golvmassa. Det här innebär att en jämn yta, utan skarvar bildas, och att det härdar ihop till en väldigt stark polymer. Sammantaget ger det här en yta som är lättstädad, hygienisk och mycket tålig mot såväl mekanisk som kemisk påverkan. Som nämnt lite högre upp kan golvet anpassas för att till exempel stå emot just aggressiva kemikalier särskilt väl.

Golvet är också flexibelt i avseendet att det kan läggas på de flesta typer av underlag, bara förbehandlingen är välgjord. Till exempel kan det läggas på avjämningsmassor, metaller, betong, asfalt eller skiv- och träprodukter. Om det är gamla eller nya ytor som ska beläggas spelar ingen större roll. Förutsättningarna kan variera, men en bra förbehandling kan lösa det mesta.

Sju fördelar med fogfria golv

 • Tåligt mot nötning och slag. Det finns en anledning till att fogfria golv är det man ofta har i industrier och andra lokaler där hög beständighet och slitstyrka krävs (ett parkeringsgarage i centrala Stockholm till exempel). Det går att anpassa för att göras extremt tåligt mot nötning och slag.

 • Klarar av höga punktbelastningar. Fogfria golv kan klara av mycket höga punktbelastningar. Det här lämpar sig väl för industrier med tung utrustning.

 • Kan läggas på underlag med viss rörelse. Det finns många flexibla varianter av fogfria golv, som klarar av att läggas på ett underlag med viss rörelse. Många gånger är det faktiskt det enda alternativet.

 • Lättstädat. För verksamheter med höga hygienkrav är passar dessa typer av golv. Det är lättstädat, vilket sparar tid och resurser. Det går helt enkelt snabbare att göra det riktigt rent.

 • Miljövänligt. När det väl ligger, så kräver fogfria golv mycket sällan reparationer eller underhåll som innefattar bruk av kemikalier. En lång livslängd gör att resurser inte slösas i onödan på golvbyten exempelvis. Att det är lättstädat minskar även på bruk av kemikalier.

 • Kemisk resistans. Aggressiva kemikalier i höga temperaturer kan en del fogfria golv klara av att stå emot. Baser, syror och lösningsmedel kan spillas utan skador. Prata med en golvspecialist vilka kemikalier det handlar om, för att säkerställa att golvet är anpassat efter just det.

 • I en del industrier finns problem med statisk elektricitet (till exempel verksam inom elektronik och sprängämnen). Ett elavledande golv består av tre skikt, bland annat ett isolerande, som gör att statisk elektricitet blir ett betydligt mindre problem.

Vilka trycksaker behöver ditt företag?

31 maj 2019

Alla företag behöver trycksaker – i mer eller mindre utsträckning. Det kan handla om marknadsföringsmaterial, skyltningsmaterial eller mest för information. Men lika gärna förpackningar och annonsmaterial. Använd styrkan och få nya kunder genom rätt material på rätt plats.

Informationsfoldrar

Om företaget säljer något som kräver eftertanke hos kunden är det fördelaktigt att erbjuda informationsmaterial redan i butiken. Det kan exempelvis vara trädgårdsbutiken som har trycksaker med information kring marksten, trädgårdsdesign och trädplantering. Många tänker och planerar relativt länge innan man kör igång med dessa projekt. Det är ett stort projekt som även genomförs sällan.

Att hänvisa kunden till att ”gå in på hemsidan för mer information” är inte hållbart. Då är det betydligt viktigare att kunna ge informativa (och inte för säljande) trycksaker i personen händer innan de lämnar butiken.

Material till mässan

Ska du ställa ut på en mässa bör du tänka över hur du ska företaget ska presenteras. Behövs back-drops eller en klassisk roll-up? Oavsett krävs det att montern är lika proffsig som företaget är. Detta med allt från färger och former. Detta ska även återspeglas i de trycksaker som ska ligga tillgängliga för besökarna. Det kan vara informationsmaterial, tävlingar eller enkäter. Men se till att inte bara lägga fram blanka papper och pennor utan tryck. Logan och företagsnamnet bör finnas där. Passa på att förmedla budskapet med olika slags trycksaker (som inte enbart är i papper).

Give Aways – Presentartiklar

Det är lätt att förknippa trycksaker med broschyrer, prislistor, visitkort och annat i papper. Men glöm inte så kallade give aways eller profilreklam. Produkter som har så lågt värde att de kan ges bort men samtidigt är uppskattade av mottagaren. Enklaste och billigaste produkterna är godis med tryck men här finns även T-shirts, kepsar, muggar, musmattor… Listan kan göras lång. Välj gärna något som mottagaren kan använda flera gånger. Ett godispapper åker av, slängs bort och glöms bort. Men det gör inte en penna, ett USB-minne eller en tröja lika fort.

Profilkläder

Profilkläder är kläder med företagets tryck på. Därmed gör de anställda reklam för företaget så fort de är kontakt med kund, leverantör eller bara befinner sig där andra människor är. En del företag har hård policy på att ingen får jobba i andra kläder än just deras profilkläder. Därmed är man säker på att alla har samma stil vilket även det kan vara viktigt. I vissa fall handlar det om att kläderna även är skyddskläder men många gånger är det enbart vanliga profilkläder som används. 

Läs mer om olika typer av trycksaker hos Flipptryck.

Se till att personalen är frisk

31 maj 2019

Har man som arbetsgivare skyldighet att se till så att ens personal är frisk? Ja, och nej. Som arbetsgivare har man enligt lagen, i alla fall skyldighet att uppmuntra sin personal att träna och på så sätt hålla sig frisk. Man får även göra avdrag från skatten för att ersätta sin personal för de kostnader som de kan ha när de tränar. Man betalar för terminsavgifter och gymkort, badkort och annan träning som de själva väljer. Något annat än det har man inte ansvar för. Men vill man som chef, se till så att personalen håller sig friskare och om man vill minska sjukfrånvaron finns det en del som man kan göra; bjuda på frukt i stället på kaffe på jobbet.

Var får man tag i frukt i Stockholm?

Om du som chef, varken har lust eller tid att gå ut och skaffa frukt till personalen på kontoret, kan du googla "fruktkorg stockholm" så får du reda på vilka företag som kan leverera fruktkorgar till arbetsplatsen i Stockholm. Är det inte i Stockholm som du vill ha fruktleveranserna, skriver du in den ort där du vill ha dem i stället. Efter det kan du beställa offert och jämföra olika företags priser och välja den produkt som är bäst i jämförelse med priset. Många kanske tänker att en fruktkorg är en fruktkorg, men man kan välja mellan vanlig frukt och frukt som är ekologisk, korg med mer bananer eller endast med en och samma slags frukt. Man kan även välja mellan en mer ordinär fruktkorg och en med mer exotisk frukt.

Varför ska man bjuda på frukt?

Visste du att man blir minst lika pigg, om inte piggare av C-vitamin som av kaffe? Dessutom hjälper C-vitaminet i frukten som personalen får i sig att de är friskare än annars. C-vitamin är det som stärker vårt sjukförsvar och som bygger upp viktiga byggstenar i kroppen såsom benvävnad och förekomsten av brosk, vilket håller ihop våra leder. Både grönsaker och frukt innehåller C-vitaminer, plus en hel del andra slags vitaminer och antioxidanter, kalium och folsyra – sådant som förebygger bland annat cancer, det dåliga kolesterolet, kallat LDL i blodet, i hjärtat och i våra blodkärl, högt blodtryck och diabetes typ 2 (åldersdiabetes).

Beställ hem fruktkorg om du vill bli Årets arbetsgivare och populär bland dina anställda. Det är en liten insats från din sida, men kan betyda mycket för personalen och deras hälsa och välmående.

Internutredning för företag

29 maj 2019

Alla företag råkar ut för kriser och incidenter, en del företag mer och en del mindre. Ibland rör det sig om händelser som inte kunnat undvikas eller förutses, som att man tappar en kund som går i konkurs, eller att en leverans blir försenad och man själv inte hinner leverera i tid. Men det är inte alltid som kriser och incidenter kommer utifrån. Ibland kan det vara anställda på företaget som betett sig illa eller till och med skadat företaget på något sätt. Ibland vet man inte alls vad som har hänt, men misstänker att någon inom företaget gjort något brottsligt. Då är en internutredning nödvändig, för att få reda på vad som hänt och kunna vidta åtgärder.

Vad har hänt och varför?

En anställd kan orsaka stora skador på sin arbetsplats. Det kan ske medvetet för egen vinnings skull, eller för att han eller hon till exempel dras med skulder och blir pressad att göra det. Det kan också bero på inkompetens eller tanklöshet, och den anställde kanske inte ens är medveten om att han eller hon gjort något fel. Oavsett anledning kan en internutredning sprida ljus över vad som hänt och vilka motiv som finns bakom. Kanske har incidenten lett till skador på företaget, kanske inte. Internutredningen ska både visa vad som hänt och presentera lösningar för hur incidenten kan hantera på bästa sätt.

En internutredning bör överlåtas till en extern part

En incident på ett företag kan handla om bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, korruption och mutor, eller om att företaget smutskastas, så kallad kris för varumärket. En internutredning som ska utreda vad som hänt bör helst skötas av en extern part, för att säkerställa att den blir helt opartisk och inte undanhåller känsliga fakta.

Därför brukar företag i behov av internutredningar söka hjälp av ett säkerhetsföretag, som är specialister på internutredningar. På dylika företag jobbar ofta personer med bakgrund inom till exempel polisiär verksamhet, juridik, spaning och så vidare. Kort sagt, personer med vana och kompetens nog för att på ett säkert och diskret sätt utröna vad som hänt. En internutredning ska inte  ske med buller och bång och ställa till med oreda i företaget; ofta vill företagsledningen inte ens att det ska märka att det pågår en utredning.

Svar på frågor och en väg framåt för företaget

Vad har hänt? Hur kunde det inträffa? Vem är skyldig och vilka motiv fanns? Detta är de huvudsakliga frågor som en internutredning syftar till att besvara. När säkerhetsföretaget anser sig ha svar på dessa frågor kan de sammanställa en rapport och i den även presentera lösningar för hur företagsledningen ska gå vidare med fallet. Kanske har en anställd omedvetet gjort sig skyldig till ett fel. Då kanske det räcker med en varning och avdrag på lönen, om misstaget kostat företaget pengar. Eller så har personen hamnat i en svår situation som han behöver hjälp att ta sig ur. Då kan företaget stötta och hjälpa. Slutligen kanske det rör sig om ett rent insiderbrott. Då måste polis kopplas in och en riktig utredning påbörjas.

Läs mer om detta ämne hos säkerhetskonsulten https://2secure.se/

Vad krävs för en lyckad M&A?

22 maj 2019

En M&A, eller handslag, affärer, M&Amerger and acquisition, företagsöverlåtelse, är kanske inget för den med svagt hjärta. Det är en rigorös process med mängder av aspekter och detaljer att ta hänsyn till. För att företagsförvärvet ska bli lyckat, krävs att man tänker på det mesta.

Det finns mängder av anledningar till att man kan vilja förvärva ett företag. En del dominerande aktörer gör det för att minska på konkurrensen i sin bransch. Det här har vi sett otaliga exempel på under senare år, och kanske främst inom IT-branschen.

Granska noggrant ditt kapital och din likviditet

En M&A är inte bara en transaktion bland andra. Innan ett förvärv bör man inte underskatta vikten av ekonomisk stabilitet. Att förutse precis alla kostnader som är förenat med överlåtelsen är mycket svårt. Trots hjälp från goda affärsjurister kan det även dyka upp konsekvenser längre fram i tiden, till exempel på grund av avtal som företaget är bundet till. Att ha god likviditet är ett måste. Har man inte goda marginaler, är det troligen bäst att avvakta med en M&A.

Sätt ihop ett team för uppgiften

Stora företag har olika avdelningar. Rimligt inför en M&A är ett handplocka de mest kompetenta från varje relevant avdelning och bilda en grupp att diskutera överlåtelsen. Beroende på vilken kompetens som finns inom företag, så kan du behöva ta in extern hjälp. Vanligt är till exempel att man tar in affärsjurister med erfarenheter av just företagsöverlåtelser. Det finns en rad olika byråer som nischar sig, i mer eller mindre grad, mot just detta.

Viktigt är givetvis att bedöma personkemin mellan de olika personerna i gruppen. De måste kunna jobba tillsammans för att förvärvet ska gå så bra som möjligt. En M&A är knappast rätt tillfälle för samarbetssvårigheter.

Mål och måttstockar

Analysera varför du vill göra förvärvet, och hur det kommer att gynna dig. Är det för att öka marknadsandelar? Är det för att få in ny kompetens, nya produkter eller nya tjänster? Försöker du slå dig in på en ny marknad?  Är det för att få bort en konkurrent från marknaden?

Genom att ställa dig dessa frågor kan du sätta upp konkreta mål för vad du vill uppnå med din M&A. Försök att just göra målet så konkret så möjligt – så att du kan vara säker på när du har nått det.

En M&A är utmanande men kan, om det utförs på rätt sätt, gynna din verksamhet stort.

Varför inte ha konferensen i Nice?

20 maj 2019

Om ni väljer att ha er konferens i Nice kan ni med fördel anlita en eventbyrå som håller i hela arrangemanget.

Så kan en konferens gå till i Nice

Dag 1

På plats i Nice tar eventbyrån emot er på flygplatsen och visar er hotellet där ni ska bo och låter er packa upp innan det är dags för lunch. Efter lunchen kan ni hålla de första och viktigaste möten antingen på hotellet eller på en restaurang med utsikt över den vackra Franska Rivieran. Efter det är det dags för en liten tripp till en fransk vingård. Där får ni lite information om vingårdens olika viner och smaka på deras viner med lite lätt tilltugg. När ni är klara med det är det sedan dags för resa till hotellet och fritid innan läggdags.

Dag 2

Nästa dag äter ni frukost på hotellet och sedan åker ni till platsen för konferensen, eller så har ni er konferens på hotellet. När de viktiga möten är slut, är det sedan dags för shopping och fritid. Lunchen intar ni där ni själva önskar det. På kvällen är det sedan dags för fest och en upplevelse över det vanliga när ni går ombord på en yacht och styr kosan ut mot öppet hav. Där blir ni bjudna på buffé och festar till musik av en DJ. När det sedan är dags för natten och sömnen styr yachten in mot hamn och ni tar en taxi till hotellet.

Dag 3

Dag 3 är de enbart frukost och packning. Sedan blir det återresa till flygplatsen som eventbyrån skjutsar er till och vinkar av er. Förhoppningsvis har ni alla haft en bra konferens och fina avslut på den. 

Anlita erfaren eventbyrå för konferensen

När det ska till att ordna med en viktig konferens, är det viktigt att anlita en erfaren eventbyrå för det arbetet. De har de rätta kontakterna på plats. De känner till vilka kockar, vilken serveringspersonal som de kan lita på och anlita. De vet vilka båtföretag som man kan ta kontakt med, de känner till de lokal vingårdarna och låta konferensdeltagarna få komma ut och se och smaka lokalt odlade viner. De kan språket och har folk på plats som kan rycka in om något skulle hända personalen, eller om det är speciella behov av olika slag som är viktiga att ta i beaktande. Under en resa, kan vad som helst hända, så det gälelr att alltid vara beredd.

Skaffa bättre kontroll av personalens resor

14 maj 2019

Alla som arbetar med tjänster, såväl hantverkstjänster, finansiella konsulttjänster och reser mycket i arbetet, vill ju ha betalt för de resor som man gör i arbetet. Arbetsgivarna vill å sin sida ha dokumenterat vilka resor, vart resorna har gått och hur långa resorna har varit. Det är ju i arbetstagarens intressen också att få veta allt detta. Som tur finns det system för dokumentation av resor som man gör, som till exempel elektronisk körjournal. De gör det möjligt både att spåra vilka resor som man har företagit, vart de har gått och vilka avstånd som man har lagt bakom sig.

Fördelar med elektroniska körjournal

Att få en elektronisk körjournal är viktigt både för arbetsgivaren som kanske vill få bättre kontroll över sina arbetstagares resor. Dels vill man veta hur långt de kör, och skaffar sig genom de elektroniska körjournalerna bättre uppfattning om hur många resor som görs varje månad. På det sättet kan man skafa sig en mer realistisk kalkyl av resekostnaderna. Då är det lättare att lägga undan pengar till dem och göra en bättre budget. För dem som använder sig av systemet med automatiskera elektroniska journaler och spårning, är det samtidigt en hjälp av hitta bättre, snabbare och slipper förlora värdefull tid genom att manuellt logga in på resor som ska dokumenteras för arbetsgivare.

Så fungerar elektroniska körjournaler

Det första som man bör göra är att ansluta sina bilar till det elektroniska systemet. Sedan kommer det till exempel ett team med support till förarna och arbetsgivarna om hur man använder systemet och hur det fungerar. När du sedan både som förare loggar in och börjar köra bilen, registreras resorna automatiskt och som förare och arbetsgivare behöver man inte tänka mer på det. Sedan får man journaler om resor, vägar som föraren har tagit, hur ofta som man har stannat, var man har stannat och vilka kunder man har besökt, hur länge man har stannat där. De flesta arbetsgivare är kanske inte intresserade av att veta så detaljerat vad man har gjort. Däremot vill alla veta vilka kostnader som resorna medför för företaget.

Arbetsgivaren kan få information på olika enheter

En arbetsgivare eller arbetsledare kan få information till olika enheter, till datorn, mobilen eller iPad. Beroende på vad man själv tycker är bekvämt att använda, så kan man få alla data skickade till den enhet som man själv föredrar. Har man oftast mobilen på sig och vill arbeta med den, så kan man det.

Kontor som är flawless viktigt för kunderna

6 maj 2019

Har du kunder som kommer till kontoret? Då är det mycket viktigt att du kan uppvisa ett kontor som ingen kan smälla dig på fingrarna, eller hur? Ska man visa upp sitt företag, vilket man gör när man får kunder på besök på sitt kontor, är det mycekt viktigt att du kan visa upp ett kontor som är perfekt, och väl städat.

Städade kontor visar ordning och reda

Vi är vana vid ordning och reda i Sverige. Ordning och reda ska det vara i finanserna, i organisationen och administrationen i ett företag. Om inte, kan kunderna mista förtroendet för företaget och ett förtroende för företaget är mycket viktigt, framför allt om man ska få nya kunder. Och om man som företag inte får nya kunder, så är det inte bra alls. Man kan inte lita på att bara behålla sina gamla kunder år efter år. Efter ett tag måste man få in nya kunder, eftersom de företag som stagnerar, inte kommer att överleva under särskilt många år.

Det lönar sig att visa upp städat kontor

Det är viktigt att kunna visa upp att man har ordning och reda på finanserna på företaget. Först då får man kundernas förtroende för företaget. Har man då smuts på kontoret, blir det svårt att visa på att man har ordning på ekonomin, då allt på ett företag hänger ihop. Ett rent kontor visar på att man har ett rent samvete, visar på att man har ordning på sina papper och inte blandar ihop saker och ting. Man tänker lätt att den som har ordning och reda på den yttre miljön, så har man även ordning på den inre miljön.

Städat kontor viktigt för personalen

Även för alla som arbetar på kontoret är det viktigt att ha en bra arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt för personalen att ha bra belysning, bra med luft (ventiler) och en ren miljö. Om man inte städar badrum och toalett är det lätt hänt att bakterier sprider sig på arbetsplatsen, och då blir personalen sjuk och smittar varandra. Då är det viktigt att tömma sopkorgar och rengöra kontoret fritt från bakterier. Anlita städbolag som är noggranna med sin kontorsstädning i Uppsala. Det finns städbolag som använder sig av egna besiktningar när de städar för att säkerställa att de städar på rätt sätt och att alla på städbolaget städar så att det faktiskt blir städat. De utför egna kontroller och säkerställer kvaliteten på kontorsstädningen.

När du behöver lackförsegling

21 apr 2019

Hur skyddar man sin nya bil mot väder och vind och annan yttre påverkan av fett och solens UV-strålning? Man tvättar, avfettar, polerar och sliter med sin bil för att snart upptäcka att den är smutsig igen.

Men många känner inte att återkommande bilvård är tillräckligt bra. Det blir snabbt smutsigt igen och inte sällan blir lacken flammig efter tvätten. Lacken blir matt och tråkig efter ett tag. Det gör att många tycker att det inte är någon idé att tvätta så ofta. Tänk vad skönt!

Keramisk försegling av lacken

Detta är en oerhört effektiv och hållbar nu teknik som blivit populär på sistone. Metoden går ut på att man applicerar en väldigt hård hinna efter polering. Efter behandlingen får skyddet härda över natten.

Nyckeln heter Kiseldioxid som är den aktiva aktiva ingrediensen i keramisk lackförsegling. Man börjar med att lackbehandla bilen noggrant där man bygger upp bilens ytan lager för lager. 

Sedan appliceras förseglingen som sedan får härda sig under 12 timmar för att skapa en hård skyddande yta. Därefter får lacken ett andra lager med så kallad "sealing" och slutligen en sista finish med hjälp av en ”detailing”. Efter behandlingen är lacken effektivt "förseglad" för många år framåt.

Många fördelar med lackförsegling

En lackföregling gör att lacken är skydd mot smuts, vägsalt och fett. Det ger även ett effektivt skydd mot solens UV-strålar som annars gör lacken blek, matt och allmänt tråkig. En korrekt utför lackbehandling kommer att hålla i många år. Vissa ger en garanti på 6 år.

Behandlingen gör att lackens porer stängs och smuts och fukt inte får fäste. En bils lack är ofta avgörande för andrahandsvärdet. Det är kanske det första man tittar på när man köper en begagnad bil. Spara kvittot efter lackförseglingen och visa upp den för eventuella köpare i framtiden.

Eftersom lackens hård hinna kommer vara smuts- och vattenavvisande behöver man inte tvätta bilen så ofta som tidigare. Vilket i sin tur kommer att minska slitaget på lacken.

Lackens glans och lyster kommer att bli tydligare och hålla över tid. Det är även ett effektivt skydd mot rostangrepp då lacken står emot vatene och fukt på ett bra sätt. Ett stort problem är fågelspillning som kan skapa frätande skador på lacken. Det ger också ett skydd mot insekter som annars brukar fastna på lack och fönster.

Gör en professionell lackförsegling hos en erfaren bilvårdsfirma. Läs mer om hur det går till och boka in din bil för en grundlig lackbehandling här: www.lackförsegling.nu.

← Äldre inlägg