Hur gör man en målgruppsanalys?

Vill du få bättre koll på vad dina tilltänkta kunder är intresserade av och vilka produkter de använder och vill köpa? Med målgruppsanalys tar du bättre beslut om reklam och annonsering.

Att veta vilka ens kunder är, och vad som väcker deras intresse och lockar dem till att göra ett köp, är värdefull information som kan spara in på både resurser och tid, så att man undviker ineffektivt marknadsföringsarbete.

Att tänka på när man gör en analys

Innan man gör en målgruppsanalys är det bra att vara på det klara med varför man vill göra det. Är syftet att öka försäljningen inom nuvarande kundkrets eller att fånga in nya kunder? Eller är det kanske för att mer effektivt kunna marknadsföra en ny produkt eller tjänst? En annan bra början är att ställa sig en rad frågor, till exempel vilka är våra kunder? Vilken ålder? Vilka kunder är viktigast? Varför? Vilka kunder har vi tappat? Vilka nya kunder får vi och vilka är de?

Olika sätt att göra målgruppsanalys på

Ett vanligt sätt att göra en målgruppsanalys på är genom en så kallad segmentering. Med hjälp av information från olika databaser kan man kategorisera och dela upp människor i olika förbestämda segment eller grupper. Olika grupper har olika intressen och varierande köpkraft. När man vet inom vilka segment de egna befintliga kunderna och de potentiella framtida kunderna finns, är det enklare att göra effektiv marknadsföring.

När man vet vilka målgrupper som är intressanta i det aktuella fallet kan man göra en mer ingående målgruppsanalys. Då behöver man samla in statistik genom att göra till exempel fokusgrupper, enkätfrågor och djupintervjuer. Både kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder kan användas, och vad som passar bäst beror på syftet med analysen. Vill man till exempel veta vad befintliga kunder tycker, kan man göra en enkät som mailas ut till dem. När man genomfört analysen är det ofta lämpligt att skriva en rapport och göra en utvärdering av resultaten. Man kan även längre fram göra en uppföljning, för att se om målgruppsanalysen ledde till att man nådde sina mål, och vad som var bra respektive mindre bra. Att göra en målgruppsanalys är inte så svårt som det kan verka, men det är inte heller helt lätt när man inte har kunskapen eller intresset för det. För många företag är det mycket värt att anlita ett annat företag som arbetar med just sådant här.

24 Mar 2020